*
 
Regulament concurs"Castiga cu Telecredit la Radio ZU"REGULAMENTUL CONCURSULUI
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  "Castiga cu Telecredit la Radio ZU"


TELECREDIT IFN S.A. persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Tudor Arghezi, nr. 21, etaj 2 , sector 2,   inmatriculata in Registrul Comertului sub nr J40/7586/2014, cod de inregistrare fiscala 33317138, cont IBAN RO36 BRDE 410S V174 4163 4100 deschis la BRD – Suc. Bratianu, reprezentata legal prin dl. Vasile Neagu, in calitate de Administrator, denumit in continuare “Organizatorul”

 

Impreuna si cu sprijinul:                                    


GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO1508131, cont IBAN nr.RO 91 BRDE 450 SV 0099 6374 500, deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de Dl. Vlad Andrei Ilie in calitate de Sales Executive Radio ZU, denumita in continuare „Coorganizatorul”.


Perioada de desfasurare

Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, in perioada 04.07.2016 – 15.07.2016 in serviciul de programe cu denumirea Radio ZU.

Prezentul Regulament de Participare  "Castiga cu Telecredit la Radio ZU" poate fi obţinut gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Str. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, Cladirea Immofinanz, corp B2, et. 2, Sector 1 sau poate fi descărcat de pe site-urile web www.radiozu.ro sau https://www.facebook.com/telecredit .

Responsabilitatea pentru organizarea si derularea concursului revine organizatorului si coorganizatorului iar responsabilitatea pentru acordarea premiilor revine Organizatorului  si Coorganizatorului.

Dreptul de participare

Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini cu resedinta in Romania), care a implinit 18 ani la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Coorganizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate. Organizatorul si/sau coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.

Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa   GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. sau TELECREDIT IFN S.A. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.  si de catre TELECREDIT IFN S.A. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. este  operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supreveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 8913, iar TELECREDIT IFN SA este inregistrat la aceeasi Autoritate cu nr. 33031 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. si TELECREDIT IFN S.A. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.

Angajaţii Radio ZU si TELECREDIT şi membrii familiilor acestora, respectiv sotii, rudele si afinii până la gradul IV inclusive, nu sunt eligibili să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor acestora, respective sotii, rudele si afinii pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante nu sunt, de asemenea, eligibili să se înscrie si sa participe la concurs.

Procedura de desfasurare a concursului

In perioada  04.07.2016 – 15.07.2016 se desfasoara 10 concursuri, de luni pana vineri, iar mecanismul de desfasurare este urmatorul:

Provocarea consta in accesarea site-ului www.telecredit.ro si trimiterea raspunsului corect la intrebarea zilei care apare postata pe acest site, prin SMS la 1815 (tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone si Telekom). Realizatorii programului Morning ZU, Daniel Buzdugan si Mihai Morar, il vor declara castigator pe cel de-al 10-lea participant (in ordine cronologica a transmiterii raspunsului) care a raspuns corect la intrebarea zilei.

Castigatorii concursului sunt anuntati de realizatorii sus-mentionati in cadrul emisiunii Morning ZU si de asemenea sunt publicati, cu nume si oras de resedinta, precum si cu valoarea premiului acordat pe pagina de facebook a Telecredit (https://www.facebook.com/telecredit).

Premii si valoarea acestora

Premiile vor fi oferite si expediate de catre organizatorul TELECREDIT IFN S.A. catre fiecare castigator. Premiul consta in acordarea a cate 500 lei in fiecare zi de concurs. Valoarea totala a premiilor este de 5.000 lei.

Acordarea premiilor

Radio ZU va comunica toate datele castigatorilor catre TELECREDIT IFN S.A. (copii CI).

Castigatorii trebuie sa comunice Coorganizatorului sau Organizatorului numele complet, numarul contului bancar si sa transmita o copie a cartii de identitate, in termen de 3 zile lucratoare de la momentul anuntului castigatorilor. dupa derularea concursului pe radio. In cazul in care se constata neconcordante intre numele persoanei asa cum a fost comunicat si datele de buletin, premiul nu este acordat. O persoana nu poate castiga decat o singura data in cadrul acestui concurs. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In acest caz se va proceda la desemnarea unui nou castigator potrivit procedurii prezentate in paragrafele anterioare.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora, conform prezentului regulament.

Taxe si impozite

Organizatorul se obligă să plateasca către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.

Drept de autor

Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.

 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de sedere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;

-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

Informarea participantilor

Regulamentul de participare este disponibil pe site-urile www.radiozu.ro si https://www.facebook.com/telecredit  si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate; acesta va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa Radio ZU, Str. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, Cladirea Immofinanz, corp B2, et. 2, sector 1, Bucuresti.

Ordinea de inscriere la promotie va ramane in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament,  se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe web site-urile www.radiozu.ro si https://www.facebook.com/telecredit .

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.

 

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).


(4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizata de  lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.

Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.