REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Vacanta mica a premiilor MARI”

02.08.2017-31.08.2017

ART. 1. Organizator


1.1. Organizatorul Campaniei Vacanta mica a premiilor MARI (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este: Telecredit IFN SA, cu sediul in Bucuresti, Strada Tudor Arghezi, Nr. 21, Sector 2, cod postal 020943, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii 33031.

1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea unor acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

ART. 2. Durata concursului

2.1. Campania Vacanta mica a premiilor MARI organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 02.08.2017, ora 08.00 (ora Romaniei) si se va incheia la data de 31.08.2017, ora 23:59 (ora Romaniei).

2.2. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 4.

2.3. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

ART.3. Locul de desfasurare a concursului si conditiile de participare/ Dreptul de participare la campanie

3.1. Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet.
3.2. Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos: 

  • indeplineste  conditiile de solicitare a unui credit Telecredit  

  • este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 18 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;  

  • este de acord cu publicarea numelui lui, in cazul in care este castigator, pe pagina de facebook si site-ul https://telecredit.ro/;  

  • solicita un credit rapid Telecredit de maxim 2000 lei pe o perioada de maxim 30 de zile si intra in posesia banilor nu mai tarziu de sfarsitul campaniei.  

  • confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta. 

3.3. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie angajatii/colaboratorii Organizatorului, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al IV- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.
3.4. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in timpul inregistrarii pe website.
3.5. Dreptul de participare la tragerea la sorti va fi anulat automat in conditiile in care Organizatorul constata tentative de fraudare a concursului. 

ART. 4. Regulamentul Campaniei


4.1. Campania Vacanta mica a premiilor MARI se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

4.2. Regulamentul Campaniei Vacanta mica a premiilor MARI este disponibil pe perioada de desfasurare a acesteia, pe site-ul https://telecredit.ro.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

4.4. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook Telecredit.ro.

ART.5.  Mecanismul de desfasurare a Campaniei

5.1. Legitimitate

(1) Pentru a participa in cadrul campaniei concurentii trebuie:

- Sa indeplineasca dreptul de participare conform art. 3 al prezentului Regulament;

- Sa aiba un cont activ de client Telecredit prin intermediul caruia sa solicite un credit rapid;

- Sa intre in posesia unui imprumut pana la finalul campaniei.


5.2. Toti cei ce vor contracta un credit in perioada de concurs  02.08. 2017 – 31.08.2017, se califica automat pentru tragerea la sorti care va avea loc saptamanal.

5.3. Se va desemna 1 castigator saptamanal ce va intra in posesia premiului de 500 lei.
5.4. O persoana poate castiga doar o singura data, indiferent de durata concursului.

 

6. Desemnarea si anuntarea castigatorului


6.1. Premiul se acorda in urma tragerii la sorti, automata. Procedura consta in selectarea aleatorie, de catre un sistem informatic hardware si software, a unui nume dintre toti cei care au participat la concurs. Extragerea se va efectua la sediul social al Organizatorului.
Tragerea la sorti, publicarea si anuntarea castigatorului va avea loc in fieare zi de Marti a saptamanii pentru premiul saptamanal.

6.2. Castigatorului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului, in maxim 72 de ore dupa tragerea la sorti, prin e-mail sau telefonic in baza datelor funizate la completarea formularului de credit.

6.3. Numele castigatorului va fi afisat pe https://telecredit.ro/;  si pagina de facebook Telecredit.ro. 
6.4. Castigatorului va intra in posesia premiului prin intermediul viramentului bancar in contul IBAN declarat in sistemul si aplicatia Telecredit.

 

7. Premiile si acordarea lor

7.1. Premiile care vor fi oferite in cadrula cestei Campanii constau in 5 premii x 500 lei (oferite prin extrageri saptamanale)

7.2. Tragerile la sorti vor avea loc in fiecare zi de MARTI, pentru saptamana precedenta, dupa cum urmeaza:

Pentru premiile saptamanale a cate 500 lei 1 singur castigator/ saptamana:
- pentru perioada 02-06 August extragerea va avea loc in data de 08 August 2017
- pentru perioada 07-13 August, extragerea va avea loc in data de 15 August 2017
- pentru perioada 14-20 August, extragerea va avea loc in data de 22 August 2017
- pentru perioada 21-27 August, extragerea va avea loc in data de 29 August 2017

- pentru perioada 28- 31 August, extragerea va avea loc in data de 04 Septembrie 2017

 

7.3. Castigatorii premiilor constand in 5 (cinci) premii a cate 500 lei vor putea intra in posesia premiului in maxim 7 zile lucratoare de la validare.

7.4. Toate premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 5 si vor fi predate numai participantilor validati conform Art. 6 si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.

7.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

7.6. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de  schimba premiul cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

 

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal


8.1. Organizatorul campaniei prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 33031 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

8.2. Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor sa fie prelucrate de Organizator, fara alte obligatii sau plati fata de acestia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele participantilor vor fi prelucrate cu scopul de a desemna, valida si atribui premiile acestei Campanii, de a realiza rapoarte statistice cu privire la participantii la campanie si de informare ocazionala a acestora cu privire la campanie (prin telefon, e-mail,SMS sau alte mijloace de comunicare).

8.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

8.4. La cererea lor, adresata in scris catre Operator, acesta se obliga:

 - sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

 - sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

 - sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

8.5. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care Participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public:

- sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei;

- va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;

- toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

Art. 9  Taxe si impozite

9.1. Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003. Taxele ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre Organizator.

 

Art. 10 Incetarea Campaniei

10.1. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

10.2. Situatiilor avute in vedere de art. 10 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

10.3. In situatiile avute in vedere de art. 10 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nicio obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Art. 11. Litigile si legea aplicabile

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

11.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12 Diverse

12.1. Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei vor fi luate in considerare in decurs de 24 de ore de la anuntarea pe site a castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.